Про Вовчанськ Галерея Звернення до головиКонтакти

Вовчанська міська рада

Офіційний сайт Вовчанської міської ради

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Положення про порядок надання ритуальних послуг

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок надання ритуальних послуг на території міста  Вовчанська
 

1. Загальні положення

 

1.1.   Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Вовчанська (надалі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу", Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1445 „Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги і особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни”, з урахуванням Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про поховання та похоронну справу", Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), з метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг у місті Вовчанську.

1.2.   Це Положення є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг у місті Вовчанську.

1.3.   Організацію поховання померлих, надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та ритуальних послуг, непередбачених таким переліком, а також реалізацію предметів ритуальної належності у місті здійснює комунальне підприємство «Вовчанськ» (надалі - ритуальна служба).

1.4.  Надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності може також здійснювати суб'єкт господарювання, що виявив бажання працювати на ринку ритуальних послуг (надалі - суб'єкт господарювання), який згідно із Законом України "Про поховання та похоронну справу" уклав договір з ритуальною службою про надання цих послуг (додаток 1).

1.5.   Ритуальна служба та суб'єкт господарювання при наданні ритуальних послуг повинні  керуватися у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими нормативно-правовими актами у сфері поховання, а також цим Положенням.

1.6.   Ритуальна служба зобов'язана:

-     укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання

(додаток № 2);

-     організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

-   створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

-  розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

-     забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

-     організовувати виконання робіт із благоустрою місць поховань відповідно до кошторису;

-     забезпечувати функціонування місць поховань згідно зі статтею 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу";

-     безоплатно виділяти місця для поховання померлого чи урни з  прахом померлого на кладовищі (у колумбарії в разі його створення);

-     реєструвати поховання (підпоховання), перепоховання в Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян (надалі-Книга реєстрації),   намогильні споруди - в Книзі обліку намогильних споруд;

-     видавати  користувачу місця поховання свідоцтво про поховання та на замовлення громадян довідки про наявність поховання померлого на кладовищах міста;

-      у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого комітету міської ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;

-     укладати із суб'єктом господарювання договори про надання ритуальних послуг;

-     здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

1.7.   Для укладення договору про надання ритуальних послуг суб'єкт господарювання подає на ім'я керівника ритуальної служби відповідну заяву та додає до неї такі документи:

а)  копію довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи-підприємця;

б)  копію свідоцтва про державну реєстрацію;

в) перелік послуг, які пропонуються для надання суб'єктом господарювання;

г) режим роботи, номер телефону та місце знаходження.

Протягом 14 робочих днів від дня отримання заяви ритуальна служба укладає з суб'єктом господарювання договір про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбачених цим   пунктом.

Безпідставна відмова  в  укладенні  договору  не допускається,  вона повинна бути аргументована та надана письмово.

Договір про надання ритуальних послуг між ритуальною службою та суб'єктом господарювання укладається терміном на 3 роки, але за згодою сторін цей термін може бути іншим.

При зміні будь-яких відомостей, зазначених у документах, що додаються до заяви, суб'єкт господарювання повинен у 10-денний термін письмово повідомити про це ритуальну службу.

1.8.    Суб'єкту господарювання забороняється надавати ритуальні послуги без укладення із ритуальною службою договору про надання ритуальних послуг та відповідного договору-замовлення (додаток 1) з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть (надалі - Замовник).

1.9.   Ритуальна служба забезпечує безперешкодний доступ на територію кладовища (крематорію, у разі його створення) суб'єкта господарювання для виконання робіт, які зазначені в договорі про надання ритуальних послуг та договорі-замовленні на організацію та проведення поховання. 

2.Організація та проведення поховання і надання ритуальних послуг населенню в місті Вовчаньку.

2.1. Організація місць приймання замовлень на ритуальні послуги та поховання громадян

 

2.1.1. У приміщеннях ритуальної служби, де проводиться оформлення договору-замовлення, у доступному для огляду місці повинні бути розміщені:

-     витяги із Закону України „Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів;

-     Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Вовчанська;

-     перелік ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;

-     необхідні мінімальні переліки:

 • вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;
 • окремих видів ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей та термінів виконання;

-інформація про: 

 • суб'єктів господарювання, з якими укладено договори про надання послуг, їх адреси, телефони та режими роботи;
 • режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють захист прав споживачів;
 • режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;
 • розклад роботи органів реєстрації актів цивільного стану (надалі -РАЦС) м. Вовчанська.;
 • порядок пільгового обслуговування населення;
 • умови реєстрації поховань померлих та перепоховань;
 • вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;
 • умови  організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджетів;
 • порядок утримання кладовищ та інших місць поховань;
 • книга відгуків та  пропозицій.

2.1.2.  Суб'єкт господарювання, який уклав з ритуальною службою договір про надання ритуальних послуг, забезпечує у доступному для огляду місці надання наочної інформації:

-    перелік якої зазначено в пункті 2.1.1 цього Положення, крім абзаців 8,9;

-    про місцезнаходження ритуальної служби, її адресу, телефон, режим роботи;

-    про державну реєстрацію   (копія свідоцтва).

2.1.3. У місті Вовчанську у приміщеннях моргів, РАЦСів на  видному, доступному для громадян місці розміщується інформація про місцезнаходження ритуальної служби, номери телефонів та режим  роботи.

2.1.4.    Ритуальна служба та суб'єкт господарювання несуть відповідальність за відмову в реалізації прав Замовника та ненадання  інформації, яка передбачена чинним законодавством.

2.1.5. Розміщення зовнішньої реклами про надання ритуальних послуг оформлюється та узгоджується згідно з чинним законодавством. 

2.2.Порядок приймання, оформлення замовлення на поховання померлих та надання ритуальних послуг

 

2.2.1. Поховання тіла померлого покладається на виконавця волевиявлення померлого. Якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконавця волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого, поховання здійснюється чоловіком (дружиною), батьками (усиновителями), дітьми, сестрою, братом, дідом або бабою, онуком (правнуком), іншою особою, яка зобов'язалася поховати померлого. Зазначені особи можуть доручити здійснення поховання у відповідності з чинним законодавством іншій фізичній особі чи суб’єкту господарювання на підставі письмового договору, істотними умовами якого є: найменування сторін; предмет договору; перелік послуг, їх вартість, особливості та терміни виконання; порядок розрахунків; права, обов'язки та відповідальність сторін; умови зміни або припинення дії договору; порядок вирішення спорів; дата і місце укладення договору.

   2.2.2. На підставі свідоцтва про смерть, виданого районним відділом РАЦС міста Вовчанська, Замовник звертається до ритуальної служби або суб'єкта господарювання для укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Договір-замовлення заповнюється в двох примірниках, один з яких передається замовнику, другий - ритуальній службі або суб'єкту господарювання. Після укладення договору-замовлення на організацію та проведення поховання Замовнику надається оформлений в установленому порядку рахунок-замовлення на надання ритуальних послуг, пов'язаних з  організацією  поховання та реалізацією предметів ритуальної належності.

Ритуальна служба, суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання та оформлення замовлення, здійснити платну доставку цих предметів своїм транспортом за вказаною Замовником адресою, у  разі відсутності транспорту - сприяти доставці атрибутів поховання.

Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

2.2.3.  У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послугах, непередбачених укладеним договором-замовленням, їх  виконання погоджується із Замовником і оформляється окремим договором-замовленням.

2.2.4.    Замовник має право у процесі виконання замовлення внести до нього часткові зміни, які повинні бути прийняті ритуальною службою або суб'єктом господарювання за умови, що їх виконання технічно і технологічно можливе, та до оформленого договору-замовлення внесено відповідні зміни вартості послуг.

2.2.5.  У разі надання неякісних ритуальних послуг із поховання та ритуального обслуговування,  тобто  таких,  що  не  відповідають  умовам  договору-замовлення, Замовник має право вимагати від ритуальної служби або суб'єкта господарювання безоплатного надання послуги належної якості або відшкодування завданих збитків.

У разі придбання неякісних товарів ритуальної належності тобто таких, що неможливо використовувати відповідно до його цільового призначення, Замовник має право вимагати від продавця (виробника предметів ритуальної належності):

-          безоплатного усунення недоліків товару;

-          відшкодування зазначених збитків;

-         заміни на аналогічний товар належної якості (якщо ціна на товар змінилася, перерахунок вартості не проводиться)  або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з   відповідним   перерахуванням купівельної ціни, що діяла на момент обміну;

-          відповідного зменшення купівельної ціни зазначених товарів.

Ритуальна служба, суб'єкт господарювання або продавець (виробник предметів ритуальної належності) не несе відповідальності за недоліки в наданих послугах (товарах), якщо доведе, що вони виникли з вини самого Замовника чи внаслідок непереборної сили - дії надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги.

2.2.6.  Якщо ритуальна служба або суб'єкт господарювання не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину,  якщо тривалість виконання визначена в годинах) сплачує Замовнику пеню  в розмірі 3% від вартості робіт, якщо такі не визначені сплачується неустойка у розмірі -  3%  від  загальної  вартості  замовлення (сплата пені не звільняє від виконання зобов'язань у натурі).

 

    2.3. Вимоги щодо порядку організації та проведення поховання

 

2.3.1.  Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть та оформленого в установленому порядку договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

2.3.2.  За зверненням виконавця  волевиявлення чи   особи, яка  взяла  на себе зобов'язання поховати  померлого, на  території  кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, для поховання двох  чи  більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.

2.3.3.    Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.3.4.  Поховання  померлого  громадянина проводиться  не  раніше ніж через  24 години після настання смерті. Як виняток, у  разі наявності відповідних підстав, поховання може бути проведено в день  оформлення документів.

2.3.5. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Розмір

 

Земельної ділянки

Могили

площа, м 

довжина, м 

ширина, м 

довжина, м 

ширина, м 

 

глибина, м

Родинне 

6,6 

2,2 

3,0 

2,0 

1,0 

1.8 – 2.0

Подвійне 

4,8 

2,2 

2,2 

2,0 

1,0 

1.8 – 2.0

Одинарне 

3,3 

2,2 

1,5 

2,0 

1,0 

1.8 – 2.0

Урна з

 прахом 

0,64 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1.8 – 2.0

2.3.6. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється ритуальною службою за рахунок коштів міського бюджету.

2.3.7. За рішенням виконавчого  комітету міської ради у місцях поховання  можуть бути відведені сектори для почесних поховань, поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною та релігійною ознакою.

Для почесних поховань за рішенням міської ради можуть відводитися земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави.

Існуючі місця поховання не підлягають перенесенню, крім випадків постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Рішення стосовно перенесення місць поховання приймає міська рада.

2.3.8. Кожне поховання та перепоховання реєструється вспеціальній Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян.

2.3.9. Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання (надалі-користувач)  видається відповідне свідоцтво про поховання (додаток 2), яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

Для одержання адміністративної послуги з оформлення свідоцтва про поховання до ритуальної служби  подаються документи:

-        паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал і копія);

-        лікарське свідоцтво про смерть померлої особи   (оригінал   і копія);

-        свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

-        розрахунковий документ, що підтверджує про сплату коштів за надану послугу.

2.3.10. На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.

Для встановлення намогильної споруди користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

-   оригінал свідоцтва про смерть похованого;

-   свідоцтво про поховання;

-   документи, що підтверджують  придбання  намогильної споруди, її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

-   реквізити виконавця намогильної споруди.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Установлені намогильні споруди реєструються ритуальною службою в Книзі обліку намогильних споруд.

 2.3.11. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться відповідно до Порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445.

2.3.12.  Поховання осіб, які померли внаслідок зараження особливо небезпечною інфекцією, здійснюється згідно із санітарним законодавством України.

2.3.13.   Поховання померлих іноземцівта осіб без громадянства здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про поховання та похоронну справу" та цим Положенням  для   громадян України, якщо інше   не   передбачено міжнародним договором України.

2.3.14.  Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованої причини.

Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого особа, яка здійснила поховання, звертається до виконкому міської ради та  подає такі документи:

-   заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;

-   висновок органу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;

-   лікарське свідоцтво про смерть померлої особи;

-   довідку ритуальної служби про наявність місця на кладовищі в разі здійснення перепоховання останків на кладовищі міста;

-   дозвіл виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради на поховання останків на кладовищі, яке розташовано поза межами міста.

За результатами розгляду поданих документів виконкомом міської ради згідно з регламентом приймається рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.

Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.

Ексгумація здійснюється, як правило, у зимовий період, через рік після поховання в пісчаних ґрунтах і через три роки - при похованні у зволожених ґрунтах важкого механічного складу та глиняних ґрунтах. Ексгумація проводиться в присутності медичного працівника, участь якого при проведенні перепоховання забезпечує користувач.

Винятком з правил є перепоховання урни з прахом, а також ексгумація трупа, яка здійснюється згідно зі статтею 192 Кримінально- процесуального кодексу України.

Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.

Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці - новий запис до Книги реєстрації.

2.3.15.   Доставка тіл померлих до судово-медичної експертизи за направленням органів внутрішніх справ здійснюється за рахунок міського бюджету виключно спеціалізованою бригадою ритуальної служби.

2.3.16. Перевезення тіл померлих громадян повинно здійснюватися автотранспортними засобами, які відповідають вимогам Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 № 208 „Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами від 21.12.2009 №405), згідно з яким на вищезазначеному транспорті повинно бути нанесено ритуальну символіку.

2.3.17.  Виконком міської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих у разі закриття кладовища, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливо лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів.

 

 1. Порядок розміщення облаштування,  утримання та охорони місць поховань

 

3.1.     Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпечені транспортним зв'язком із населеним пунктом.

3.2.  Територія місць поховань повинна бути обов'язково огороджена, поділена на ділянки-сектори, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 метрів із розрахунку одностороннього руху. Місця для роз'їзду автотранспорту повинні розташовуватися на перехресті доріг і мати радіус повороту. Проїжджа частина центральної дороги повинна бути шириною до 9м. На території місць поховань розміщують:

-         господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

-         будівлі, призначені для проведення громадських панахид: будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

-         водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємності для води;

-         освітлення;

-         спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

 -      каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км , (за відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту).

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

3.3.   Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця, відстань між рядами повинна бути один метр, між ділянками поховань в ряду - 0,5 метрів .

3.4.  На території місця поховання не можуть бути розташовані об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильної споруди, склепу та колумбарної ніші, елементів благоустрою, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

3.5. Будівництво, утримання і охорона місць поховання у місті здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

3.6. У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів відшкодування  матеріальних збитків здійснюється за рахунок винних осіб згідно із законом.

У разі крадіжок, осквернення чи пошкодження намогильної споруди, яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування Замовнику матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Замовника.

  3.7. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, забороняється встановлення огорож на кладовищах.

Для подальшого запобігання засміченню кладовищ міста дозволяється висадка зелених насаджень на їх територіях лише низьких форм росту.

3.8. Забороняється проїзд автотранспортних засобів, у тому числі і приватних автомобілів (окрім транспорту спецпризначення та інвалідного), по території кладовищ  без отримання на це відповідного письмового погодження ритуальної служби.

 1. Контроль за виконанням Положення

 

Контроль за дотриманням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Вовчанська здійснює ритуальна служба разом з виконкомом міськради. Уразі необхідності до роботи залучаються спеціалісти інших установ та організацій міста.

 

 Сектретар міської ради                      Л.І.Дудка

 

ДОГОВІР №____

про надання ритуальних послуг

 

м. Вовчанськ                                                                                           «____» ________ 2017 р.

          Комунальне підприємство «ВОВЧАНСЬК», надалі - Ритуальна служба, в особі директора Дедещенко Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Фізична особа-підприємець _____________________________, надалі «Виконавець», що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія ____ № ________( запис в ЄДР _________________________________________),  з іншого боку, а разом - Сторони, уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є упорядкування та врегулювання відносин  між Ритуальною службою та Виконавцем  щодо надання ритуальних послуг.

1.2. Сторони при виконанні умов договору керуються Конституцією України, Законом України «Про поховання та похоронну справу». Наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 за №1110/9709), іншим законодавством України та цим Договором.

1.3. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем послуг визначаються за згодою сторін.

 1. Права сторін

2.1. Ритуальна служба має право:

2.1.1. Здійснювати організацію та проведення поховання (але не виключно) в тому числі:

            -   оформлення свідоцтва про поховання;

оформлення договору - замовлення на організацію та проведення поховання;

            -   оформлення договору - замовлення на організацію та проведення поховання;

            - копання могили ( викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, оформлення намогильного напису та одноразове прибирання території біля могили);

            -  монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під похованням в існуючу могилу;

            -  поховання та підпоховання урни з прахом померлого в існуючу могилу, у землю;

            -  запаювання оцинкової труни.

2.2. Виконавець послуг має право:

2.2.1. Відповідно до договору-замовлення, укладеного з особою, що зобов'язалася поховати (надалі - Замовник), надавати ритуальні послуги:

- оформлення договору- замовлення на організацію та проведення поховання;

            - копання могили ( викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, оформлення намогильного напису та одноразове прибирання території біля могили);

          - винесення домовини із тілом померлого з приміщення ( житло, морг) та установлення домовини на транспортний засіб;

          - транспортні послуги по перевезенню домовини із тілом покійного та осіб, які його супроводжують ( рідні, друзі, сусіди), установка домовини на місці поховання;

          - надання ритуальних предметів ( домовина, хрест, вінок, тканина для опускання домовини, покривало, простирадло тощо);

          - виготовлення надмогильного пам’ятника (з граніту, залізобетонного литва) та установлення пам’ятників на кладовищах м. Вовчанськ;

- виготовлення домовини, хрестів, лавочок, столів для установки на місці поховання на кладовищах.

2.3. Виконавець має право самостійно, на підставі звернення осіб, які зобов'язалися поховати померлого, виготовляти та реалізовувати предмети ритуальної належності, якщо вони відповідають державним стандартам та затвердженій вартості, передбаченим законодавством (стаття 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»).

 

 1. Обов'язки сторін

3.1. Ритуальна служба зобов'язана:

3.1.1. При зверненні особи, що зобов'язалася поховати померлого, забезпечити укладання договорів-замовлень, урахувавши при цьому побажання щодо Виконавців послуг.

3.1.2. Відповідно до договору-замовлення забезпечити організацію та проведення поховання померлого у встановленому законодавством порядку, з урахуванням волевиявлення померлого, висловленого при житті, а в разі його відсутності з урахуванням побажання родичів.

3.1.3. У місцях оформлення договорів-замовлень надати Замовникові (виконавцю волевиявлення або особі, яка зобов'язалася поховати померлого) наочну інформацію, передбачену п. 6 Типового положення про ритуальну службу в Україні.

3.1.4. Створити рівні умови для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

3.1.5. Забезпечити безоплатне виділення земельної ділянки для поховання труни, з тілом чи урни з прахом померлого на кладовищі.

3.1.6. Створити рівні умови Виконавцям послуг.

3.1.7. Забезпечити своєчасне оформлення договору-замовлення та в термін не більше трьох годин (але до кінця робочого дня) передати інформацію про замовлення Виконавцю послуг за допомогою телефонного зв'язку (телефонограмою) у випадку, коли особа, що зобов'язалася поховати померлого - Замовник, відповідно із підпунктом цього Договору, виявив побажання щодо надання ритуальних послуг Виконавцем послуг - Стороною цього Договору.

3.1.8. Забезпечити на підставі договору-замовлення безперешкодний доступ на територію кладовища Виконавця послуг та його співробітників, які мають відповідні посвідчення.

3.2. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.2.1. Подати до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість. У разі внесення змін до вартості ритуальних послуг Виконавець послуг забезпечує доведення нової ціни до Ритуальної служби шляхом передачі документів до ритуальної служби на протязі 10 днів.

3.2.2. Перевірити  та  встановити,  що  Замовник,  при наданні послуги – копанні могили,  врегулював з Ритуальною службою   питання щодо місця поховання.

3.2.3. При наданні послуги – копанні могили, додержуватися вимог та стандартів, які зазначені в Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань затвердженого Наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003  N 193 та зареєстрованого в Міністерством юстиції України вересня 2004 р. за N 1113/9712.

3.2.4.При наданні послуги з копання могили, гарантувати збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою могил, що розміщені поруч з новими похованнями, та відшкодувати матеріальні збитки у разі їх пошкодження;

3.2.3. Видавати працівникам, що беруть участь у наданні ритуальних послуг, відповідні посвідчення.

3.2.4. Повідомляти Ритуальну службу про роботу на кладовищі, яка виконується працівниками Виконавця ,відповідно до договору-замовлення,  укладеного між Замовником та Виконавцем.

3.2.3. Отримати оформлений договір - замовлення у приміщенні Ритуальної служби за адресою: 62503, Харківська обл.,       м.Вовчанськ, вул.Шевченко, 28 ( приміщення моргу) на протязі 3 (трьох) годин з моменту отримання відповідної телефонограми від Ритуальної служби.

3.2.4. Забезпечити у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про

Ритуальну службу, її адресу, телефон, режим роботи та  інформації, яка зазначена в абзацах

3-11 частини 2 пункту 6 Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації

поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 вересня 2004 року за N 1110/9711.

 

 1. Відповідальність сторін

4.1. Ритуальна служба несе відповідальність:

4.1.1. За ненадання інформації Замовникові про Виконавців послуг та перелік ритуальних послуг, що можуть надаватися ними.

4.1.2. За неякісну і несвоєчасну організацію, оформлення договору-замовлення. За порушення термінів та неякісне надання ритуальних послуг, установлених договором-замовленням, згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.1.3. За недотримання положень чинного законодавства, стандартів та технологій при організації поховання померлих.

4.1.4. За безпідставну відмову Замовнику в оформленні договору-замовлення, виконавцем якого Замовник вибрав фізичну особу-підприємця ____________________.

4.1.5. За невчасне передання замовлення на послуги Виконавцю послуг.

4.2. У разі якщо Замовник відмовився від укладення договору-замовлення з Виконавцем, Ритуальна служба не несе відповідальності.

4.3. Виконавець послуг несе відповідальність:

4.3.1. За порушення строків або неякісного надання ритуальних послуг, установлених  договором-замовленням (при умові його підписання з Замовником) згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів».

4.3.2. За недотримання стандартів та технологій при організації поховання померлих, відповідно до положень чинного законодавства.

4.3.3. У разі пошкодження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою при наданні послуг відповідно до договору – замовлення, Виконавець повинен відшкодувати матеріальні збитки завдані своїми діями на протязі 10 робочих днів з моменту виявлення комісійним способом.

 

 1. Порядок вирішення спорів

5.1. Спори і розбіжності, що можуть виникати внаслідок цього договору, за згодою сторін, вирішуються шляхом переговорів між учасниками.

5.2.  У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, розв'язання спорів здійснюється в судовому порядку.

 

 1. Інші умови

6.1. Господарські відносини між Ритуальною службою та Виконавцем регулюються на підставі вільного волевиявлення та закріплюються за згодою сторін.

6.2.Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Усі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються положеннями чинного законодавства України.

 

 1. Прикінцеві положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до ______________________.

7.2. Договір укладається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), які мають однакову юридичну силу.

7.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору здійснюються шляхом підписання додаткових угод обома Сторонами. Укладені та належним чином засвідчені уповноваженими

представниками Сторін додаткові угоди стають невід'ємною частиною цього Договору.

 

 1. Місцезнаходження сторін

 

  «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»                        «ВИКОНАВЕЦЬ»

 

Комунальне підприємство                         

«Вовчанськ»                                               

Код за ЄДР 21212155                                                  

62503, Харківська обл.                                               

м. Вовчанськ, вул.Короленко,13                                

р/р 26008300657129                                                       

у філії ХОУ АТ «Ощадбанк»,                                   

м.Харків                                                                        

МФО 351823                                                          

ІПН 212121520089

Витяг ПДВ № 1620084500036

Тел.(05741)4-30-47

 

Директор КП «Вовчанськ»                                                

_______________ Ю.О.Дедещенко                            ___________________________

«____» _______________ 2017 р.                               «____» _______________ 2017 р.

 Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету  
 Вовчанської міської ради
 

 

Необхідний  мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг

 

 1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.
 2. Оформлення свідоцтва про поховання.
 3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
 4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу. 
 5. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих в існуючу могилу, у землю.
 6. 6. Запаювання оцинкованої труни.

    

 

 

 

 

Сектретар міської ради                                              Л.І. Дудка

 

 

Додаток 2

  до ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання

                    ритуальних послуг на території міста  Вовчанська 

 

ДОГОВІР-ЗАМОВЛЕННЯ 
на організацію та проведення поховання

 

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України ”Про поховання та похоронну справу” укладено між

 

Замовником ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ та   Виконавцем (ритуальною службою, суб’єктом господарської діяльності  - (необхідне підкреслити)____________________________________________________                       (повна назва підприємства)

__________________________________________________________________________

Предметом укладання договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого, облаштування місця поховання (потрібнепідкреслити) ______________________________________________________

                                                  (прізвище, ім’я та по батькові померлого)  

 __________________________________________________________________________

                                   (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)

на   кладовищі ___________________________________________________

                                                            (назва населеного пункту)

на вул._________________, ряд______________,  сектор  ______________,  місце_____________________

о ____ годині дня „_____” числа __________________ місяця 20 ___ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити).

Вид поховання: /потрібне підкреслити/

закопування вмогилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорію труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання вкрематорію труни з тілом померлого та розміщення в колумбарію ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого.

Виконавець зобов’язаний:

1.Організувати у визначені Замовником терміни надання у зазначених ним обсягах таких послуг з поховання, облаштування місця поховання: 

№ з/п 

Найменування послуг 

Кількість 

Ціна однієї послуги 

 

ПДВ

Загальна сума 

Примітка ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг,   інформацією про захист прав споживачів.

3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо) ______________________________________________________

о ______ годині „_____” числа ________________ місяця 20 ___ року.

4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за  такою адресою __________________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа _____________ _____місяця  20 ___ року.

5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду  за  адресою_________________________________________________________

о _____ годині „_____” числа __________________ місяця  20 ___ року.

6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Інші   зобов’язання ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов’язаний  вчасно забезпечити оплату послуг та надати ритуальній службі, суб’єкту господарювання необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

Відповідальність Виконавця:

а) якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, відповідно до Закону України „Про захист прав споживачів” за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах), він сплачує Замовникові пеню.

б) за порушення термінівта неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням,

в) виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України „Про захист про споживачів”.

Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, які виникають внаслідок цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів  їх розв’язання здійснюється в судовому порядку.

З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання

Замовник ознайомлений _________________________.

                                                      (підпис замовника)

Вартість послуг  становить __________________________________________________

                                                              (сума словами)

Кошти отримано: готівкою, безготівковим перерахунком.

                                   (необхідне підкреслити)

 

Договір-замовлення   укладено _______________________________________________

                                               (дата та час укладення договору-замовлення)

Договір-замовлення набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення наданих послуг, оплачених Замовником.

Договір підписали:

Замовник:                                                              __________________________________

                                                                                                               (підпис)

Виконавець

(ритуальна служба, суб’єкт  господарювання) _____________________________

                                                                                                                (підпис)

Адреса, за якою було укладено договір_____________________________

                                                     (місцезнаходження)

Печатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету  
 Вовчанської міської ради
 

 

Необхідний  мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг

 

   1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

   2. Оформлення свідоцтва про поховання.

   3. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).

   4. Монтаж та демонтаж намогильних споруд при організації під поховання в існуючу могилу. 

   5. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих в існуючу могилу, у землю.

   6. Запаювання оцинкованої труни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво про поховання

 

Видано _____________________________________, користувачу місця поховання,

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

родинного місця поховання (необхідне підкреслити), який   „____” _______ 20__ року

на ділянці № _____,  ряд № _____,  місце № _____ кладовища, розміщеного в

_______________________  на вулиці ________________________________,

 (назва населеного пункту)

здійснив  поховання   померлого _______________________________________

                      (прізвище, ім’я та по батькові померлого,  номер свідоцтва про смерть)

Відповідно до статті 25 Закону України „Про поховання та похоронну справу” користувач має право на встановлення намогильної споруди в межах виділеної земельної ділянки для поховання чи надання згоди на встановлення намогильної споруди іншими членами родини; вирішення питання про проведення під поховання в зазначену могилу інших померлих членів родини, розпорядження щодо догляду за могилою; здійснення інших дій, пов’язаних із використанням місця поховання, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Посада особи, яка надає свідоцтво  _________________________________                    

                                                  (підпис)                  (ініціали, прізвище)

Печатка  Реєстраційний номер та дата видачі.